വചനം-രക്ഷകാ എന്റെ പാപ ഭാരമെല്ലാം നീക്കണേരക്ഷകാ എന്റെ പാപ ഭാരമെല്ലാം നീക്കണേ
യേശുവേ എന്നും നീതിമാന്റെ മാര്‍ഗ്ഗം നല്‍കണേ
ഇടയ വഴിയില് നീ അഭയമരുളൂ...

ക്രൂശില് പിടഞ്ഞ വേളയില് നാഥന് ചൊരിഞ്ഞ ചോരയില്
ബലിദാനമായിതഅ തിരുജീവനേകി നീ
കേഴുന്നു ഏകാകി ഞാന് നാഥാ നീ കനിയില്ലയോ
കണ്ണീരും തൂകുന്നിതാ......രക്ഷകാ

നീറും മനസ്സിനേകി നീ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വാക്കുകള്
ശരണാര്‍ത്ഥിയായിതാ തിരുമുന്‍പില് നിന്നു ഞാന്
പാടുന്നു ഏകാകി ഞാന് നാഥാ നീ കനിയില്ലയോ
കാരുണ്യം ചൊരികില്ലയോ...രക്ഷകാ...!

No comments: