പൈതലാം യേശുവേ..ഉമ്മവെച്ചുമ്മവെച്ചുണര്‍ത്തിയ..പൈതലാം യേശുവേ..ഉമ്മവെച്ചുമ്മവെച്ചുണര്‍ത്തിയ..
ആട്ടിടയര് ഉന്നതരേ..നിങ്ങള്‍തന് ഹൃത്തില് യേശു നാഥന് പിറന്നു..
പൈതലാം യേശുവേ..ഉമ്മവെച്ചുമ്മവെച്ചുണര്‍ത്തിയ..
ആട്ടിടയര് ഉന്നതരേ..നിങ്ങള്‍തന് ഹൃത്തില് യേശു നാഥന് പിറന്നു..
ലലലാ..ലലലാ..ലലലലലാ..ലലാ...അഹാ..അഹാ..അഹാഹാ..ഉം...ഉം...

താലപൊലിയെകാന് തംബുരു മീട്ടുവാന്..താരാട്ടു പാടിയുറക്കീടുവാന്...
താലപൊലിയെകാന് തംബുരു മീട്ടുവാന്..താരാട്ടു പാടിയുറക്കീടുവാന്...
താരാഗണങ്ങളാല് ആഗതരാകുന്നു..വാനാരൂപികള് ഗായകര് ശ്രേഷ്ട്ടര്..
വാനാരൂപികള് ഗായകര് ശ്രേഷ്ട്ടര്..
പൈതലാം യേശുവേ..ഉമ്മവെച്ചുമ്മവെച്ചുണര്‍ത്തിയ..
ആട്ടിടയര് ഉന്നതരേ..നിങ്ങള്‍തന് ഹൃത്തില് യേശു നാഥന് പിറന്നു..
ലലലാ..ലലലാ..ലലലലലാ..ലലാ...അഹാ..അഹാ..അഹാഹാ..ഉം...ഉം...

ഉള്ളില് തിരതല്ലും മോദതൊടെത്തും പാരാകെ പ്രേക്ഷകര് നിരനിരയായ്..
ഉള്ളില് തിരതല്ലും മോദതൊടെത്തും പാരാകെ പ്രേക്ഷകര് നിരനിരയായ്..
നാഥാഥി നാഥനായ് വാഴുമെനീശനായ്..ഉണര്‍വോടെകുന്നെന് ഉള്‍തടം ഞാന്..
ഉണര്‍വോടെകുന്നെന് ഉള്‍തടം ഞാന്..
പൈതലാം യേശുവേ..ഉമ്മവെച്ചുമ്മവെച്ചുണര്‍ത്തിയ..
ആട്ടിടയര് ഉന്നതരേ..നിങ്ങള്‍തന് ഹൃത്തില് യേശു നാഥന് പിറന്നു..
ലലലാ..ലലലാ..ലലലലലാ..ലലാ...അഹാ..അഹാ..അഹാഹാ..ഉം...ഉം...

No comments: